پارامتر هایی مانند Insertion Loss و Return Loss در تعیین کیفیت اسپلیتر فیبرنوری باید بررسی شوند.