موسسه کار و تامین اجتماعی (ساختمان پاسداران)

پروژه ها

اجرای پروژه تجهیز زیر ساخت شبکه و نظارت تصویری ساختمان پاسداران موسسه کار و تامین اجتماعی