موسسه کار و تامین اجتماعی (ساختمان مرکزی)

پروژه ها

پروژه نظارت تصویری و سیستم اعلام سرقت موسسه کار و تامین اجتماعی (وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)