پروژه دانشگاه پیام نور – مرکز پاکدشت

پروژه ها

پروژه زیر ساخت شبکه، سیستم نظارت تصویری و آنتن رادیویی دانشگاه پیام نور سال 99