اجرای سیستم اعلام سرقت باغ ویلا در شهرستان دماوند

پروژه ها

اجرای سیستم اعلام سرقت باغ ویلا با دزدگیر کلاسیک و سنسورهای وزنی محیطی آی هورن.