اجرای پروژه کارخانه شیر دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان

پروژه ها

اجرای پروژه نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویر کارخانه شیر پردیس ابوریحان دانشگاه تهران – بهمن 1395