پروژه نصب پایه دوربین – پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

پروژه ها

اجرای پروژه نصب پایه دوربین اسپیددام خوایگاه دختران و باغ هوشمند پردیس ابوریحان دانشگاه تهران