اجرای پروژه سیستم کنترل تردد

پروژه ها

پروژه پشتیبانی کامل سیستم های کنترل تردد و حضور و غیاب مجموعه شامل ۱۵ دستگاه – پردیس ابوریحان دانشگاه تهران