پروژه دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان

پروژه ها

اجرای سیستم حفاظت تصویری تحت شبکه آزمایشگاه مرکزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران